جناب آقای مهندس جواد کريمي محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41403

تاریخ ورود به سازمان : 7/10/1390
 


شماره پروانه: 40403
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/5/12
تاریخ پایان اعتبار: 1399/5/12
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3