جناب آقای مهندس جواد يوسفي پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41401

تاریخ ورود به سازمان : 4/10/1390