جناب آقای مهندس غلامحسين مسعود

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41398

تاریخ ورود به سازمان : 11/1/1384
 


شماره پروانه: 41398
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/11/9
تاریخ پایان اعتبار: 1396/11/9
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3