جناب آقای مهندس فرشيد دهقان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41394

تاریخ ورود به سازمان : 12/9/1390