سرکار خانم مهندس زهرا ابراهيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41387

تاریخ ورود به سازمان : 18/8/1390