جناب آقای مهندس ساسان سروش

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41383

تاریخ ورود به سازمان : 10/8/1390