جناب آقای مهندس محمد زمان شوبي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41378

تاریخ ورود به سازمان : 15/8/1384
 


شماره پروانه: 41378
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/4/15
تاریخ پایان اعتبار: 1399/4/15
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2