جناب آقای مهندس محسن رشيدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41377

تاریخ ورود به سازمان : 19/7/1390
 


شماره پروانه: 41377
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/10/11
تاریخ پایان اعتبار: 1399/10/11
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3