جناب آقای مهندس عمار ابراهيمي بوييني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41375

تاریخ ورود به سازمان : 17/7/1390
 


شماره پروانه: 41375
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/7/21
تاریخ پایان اعتبار: 1395/7/21
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3