جناب آقای مهندس پدرام شيرازي عليان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41371

تاریخ ورود به سازمان : 12/7/1390