جناب آقای مهندس علي لطف الهي قره شيران

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41370

تاریخ ورود به سازمان : 31/6/1390
 


شماره پروانه: 41370
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/12/11
تاریخ پایان اعتبار: 1395/12/11
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: