جناب آقای مهندس پويان ياعلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41369

تاریخ ورود به سازمان : 31/6/1390
 


شماره پروانه: 41369
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/12/11
تاریخ پایان اعتبار: 1398/12/11
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: