جناب آقای مهندس محمد حسين حسني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41368

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1389
 


شماره پروانه: 41368
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/6/20
تاریخ پایان اعتبار: 1398/6/20
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3