سرکار خانم مهندس ستاره تاجبخش يگانه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41366

تاریخ ورود به سازمان : 8/6/1390