جناب آقای مهندس سعيد بحيرايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41364

تاریخ ورود به سازمان : 25/7/1383
 


شماره پروانه: 41364
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/10/10
تاریخ پایان اعتبار: 1399/10/10
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3