جناب آقای مهندس مهرداد مختاري اسفيدواجاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41363

تاریخ ورود به سازمان : 23/5/1390