جناب آقای مهندس عليرضا باقري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41362

تاریخ ورود به سازمان : 23/5/1390