جناب آقای مهندس حسينعلي قاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41361

تاریخ ورود به سازمان : 23/5/1390