جناب آقای مهندس راحب باقرپور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41356

تاریخ ورود به سازمان : 29/4/1390
 


شماره پروانه: 41356
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1390/8/22
تاریخ پایان اعتبار: 1393/8/22
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3