سرکار خانم مهندس زينب سخائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41352

تاریخ ورود به سازمان : 2/4/1390