جناب آقای مهندس محمد لطفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41350

تاریخ ورود به سازمان : 21/3/1390
 


شماره پروانه: 41350
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/3/31
تاریخ پایان اعتبار: 1400/3/31
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3