جناب آقای مهندس امير جعفر بهرامي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41349

تاریخ ورود به سازمان : 18/3/1390