جناب آقای مهندس حسين معصومي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41346

تاریخ ورود به سازمان : 5/3/1390