جناب آقای مهندس سيد ابوالفضل حجتي نيا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41341

تاریخ ورود به سازمان : 27/2/1390