سرکار خانم مهندس مينا تميمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41337

تاریخ ورود به سازمان : 21/2/1390