جناب آقای مهندس عليرضا جعفري طادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41336

تاریخ ورود به سازمان : 18/2/1390