جناب آقای مهندس مهدي نورمحمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41334

تاریخ ورود به سازمان : 13/2/1390