جناب آقای مهندس مهرداد احمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41332

تاریخ ورود به سازمان : 6/1/1397