جناب آقای مهندس حميدرضا حيدري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41331

تاریخ ورود به سازمان : 7/2/1390
 


شماره پروانه: 41331
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/7/27
تاریخ پایان اعتبار: 1399/7/27
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3