جناب آقای مهندس ساسان کوراوند

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41329

تاریخ ورود به سازمان : 3/2/1390