جناب آقای مهندس ثمين اسلامي خفري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41328

تاریخ ورود به سازمان : 30/1/1390
 


شماره پروانه: 41328
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/12/18
تاریخ پایان اعتبار: 1400/12/18
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3