سرکار خانم مهندس مينا جمشيديان قلعه سفيدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41319

تاریخ ورود به سازمان : 15/1/1390