جناب آقای مهندس محمد رضا طلايي پاشيري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41316

تاریخ ورود به سازمان : 21/11/1389