جناب آقای مهندس سيد حميد رضا ميرزاجاني اردستاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41315

تاریخ ورود به سازمان : 6/11/1389
 


شماره پروانه: 41315
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/7
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/7
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3