جناب آقای مهندس افشين نبي زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41313

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 41313
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/3/8
تاریخ پایان اعتبار: 1399/3/8
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3