جناب آقای مهندس حميدرضا قاسمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41310

تاریخ ورود به سازمان : 19/10/1389