جناب آقای مهندس شهريار اميري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41308

تاریخ ورود به سازمان : 15/8/1382
 


شماره پروانه: 41308
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/28
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/28
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: