جناب آقای مهندس حسين زارع بيدکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41306

تاریخ ورود به سازمان : 8/10/1389
 


شماره پروانه: 41306
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/10
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/10
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3