جناب آقای مهندس حامد نوروزي کوچکسرايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41305

تاریخ ورود به سازمان : 8/10/1389