جناب آقای مهندس مهدي نايب نژاد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41304

تاریخ ورود به سازمان : 20/11/1389