جناب آقای مهندس احمد ميرزاباقريان حسين آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41303

تاریخ ورود به سازمان : 5/10/1389