جناب آقای مهندس وحيد صفايي جزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41302

تاریخ ورود به سازمان : 4/10/1389