جناب آقای مهندس مسعود بازياري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41301

تاریخ ورود به سازمان : 4/10/1389