جناب آقای مهندس رسول فيروزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41299

تاریخ ورود به سازمان : 28/9/1389