جناب آقای مهندس ايمان نظيفي نائيني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41297

تاریخ ورود به سازمان : 13/9/1389