جناب آقای مهندس مهدي خليلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41295

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1389
 


شماره پروانه: 41295
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/12/7
تاریخ پایان اعتبار: 1399/12/7
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: