جناب آقای مهندس نيما اماميان آباده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41293

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1389