سرکار خانم مهندس زهرا قره چاهي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41292

تاریخ ورود به سازمان : 3/9/1389