جناب آقای مهندس مرتضي اثني عشري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41290

تاریخ ورود به سازمان : 29/8/1389