جناب آقای مهندس محمدجواد باباربيع

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41289

تاریخ ورود به سازمان : 25/8/1389
 


شماره پروانه: 41289
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/11/24
تاریخ پایان اعتبار: 1400/11/24
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: